ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens

Mareeke
Eenmanszaak
Adres: Rietvoornstraat 2, 3920 Lommel
Tel: +32496272468
Mail: info@mareeke.com
Ondernemingsnummer: 0782839785

 1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Mieke Berghmans (hierna Mareeke). De klant erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden en afstand te doen van haar eigen algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via MAREEKE goederen en/of diensten bestelt en/of koopt. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Offertes zijn steeds 30 dagen geldig. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand indien MAREEKE de bestelling van de klant mondeling dan wel schriftelijk bevestigt, dan wel indien MAREEKE haar opdracht aanvat. Ook kan MAREEKE prestaties verrichten naar aanleiding van een mondelinge opdracht.
 3. Opdrachten die door MAREEKE zijn aangevat, dan wel bij MAREEKE werden besteld kunnen tussentijds niet worden beëindigd bij gebreke waaraan MAREEKE gerechtigd is het bedrag dat zij zou kunnen aanrekenen voor de dienstverlening aan te rekenen aan de klant.
 4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. De klant erkent dat er afwijkingen op proefexemplaren mogelijk zijn en accepteert deze afwijkingen.
 5. MAREEKE verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat ter zake een middelenverbintenis aan.
 6. MAREEKE is enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming en bevat nooit indirecte of onrechtstreekse schade zoals o.a. schade uit winstderving, schade als gevolg van productieverlies, personeelskosten, reputatie- of imagoschade, schade als gevolg van het verlies van data, enz. … . De aansprakelijkheid van MAREEKE is beperkt tot de voorwaarden (posten en bedragen) vermeld in haar beroepsaansprakelijkheidspolis en de bedragen die haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal uitkeren. MAREEKE kan bij schade steeds bepalen op welke wijze een bewezen schade wordt geremedieerd, waarbij de betaling van een schadevergoeding uitgesloten is en enkel een herstel in natura mogelijk is. Indien een rechtbank oordeelt dat MAREEKE een geldsom dient te betalen, dan kan MAREEKE nooit gehouden zijn tot een hoger bedrag dan gedekt door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dat door de verzekeraar wordt betaald.
 7. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door MAREEKE aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. Ook eventuele verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Verzending van bestellingen gebeurt steeds voor risico en kosten van de klant met uitsluiting van enige aansprakelijkheid lastens MAREEKE.
 8. Bedragen in aanbiedingen van MAREEKE zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is MAREEKE gerechtigd de prijs aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 9. MAREEKE kan voor de aanvang van de uitvoering van de bestelling een voorschot vragen. Het voorschot wordt in mindering gebracht van de eindafrekening van de bestelling. De klant erkent dat MAREEKE haar prestaties slechts dient aan te vatten dan wel verder te zetten dan nadat het gevraagde voorschot effectief werd betaald door de klant.
 10. Alle door de klant verschuldigde bedragen zijn betaalbaar te 3920 Lommel, Rietvoornstraat 2, uiterlijk de 14e kalenderdag na de datum van de factuur. Elk onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10% op jaarbasis en een schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 250,00 €. Indien het een overeenkomst met een consument betreft, zijn de verplichtingen van partijen in verband met dit artikel wederkerig.
 11. Elke factuur dient te worden geprotesteerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur. Elk protest na deze termijn wordt geacht laattijdig te zijn. Het protest dient te geschieden bij aangetekende zending gericht aan de maatschappelijke zetel van MAREEKE. Protest op een andere wijze wordt niet aanvaard. Ook dient het protest voldoende gemotiveerd te zijn zodoende dat MAREEKE de grond van protest kan onderkennen. Elk vaag dan wel algemeen protest wordt niet aanvaard en wordt als niet-bestaand gehouden. De niet betaling van één factuur maakt alle openstaande facturen in één keer opeisbaar zelfs indien de facturen nog niet vervallen zijn en heeft eveneens tot gevolg dat eventuele voorgaande betalingsfaciliteiten per direct en zonder verwittiging worden herroepen en dit zonder dat hiervoor enige kennisgeving noodzakelijk is.
 12. MAREEKE is gerechtigd de afgifte van producten en/of diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan MAREEKE verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 13. Eventuele klachten over een door MAREEKE geleverd product, dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen een termijn van 3 dagen door de klant aan MAREEKE schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant niet meer protesteren. De klant heeft bij een gegronde klacht enkel recht op een vervangend gelijkaardig product en geenszins is zij gerechtigd op een terugbetaling of betaling van enige schadevergoeding.
 14. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is MAREEKE niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door MAREEKE van de door de klant opgegeven grond voor retourzending, dan wel enige aansprakelijkheid of erkenning van enig gebrek. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de factuur die betrekking heeft op de bestelling door MAREEKE werd gecrediteerd.
 15. De intellectuele eigendom van de documenten, stukken, publicaties, … die MAREEKE ontwikkelt en opstelt, berust steeds bij MAREEKE zonder dat de ontvanger van deze documenten, stukken, publicaties, … enige rechten kan laten gelden op die stukken. De documenten mogen nooit zonder de toestemming van MAREEKE worden aangewend ten aanzien van derden dan wel worden gekopieerd, vermenigvuldigd, … en dit omwille van commercieel gebruik.
 16. MAREEKE dient persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomsten tussen haar en haar klant te kunnen uitvoeren. Zij zal de gegevens verwerken conform de geldende wetgeving en deze gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Op aanvraag kan de klant haar rechten opvragen bij MAREEKE via de zaakvoerder. Door de opdrachtverstrekking aan MAREEKE en de bijhorende aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft de klant de opdracht aan MAREEKE tot verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 17. Elk geschil tussen MAREEKE en de klant inzake de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst wordt beheerst door het interne Belgische recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt. Indien de klant een particulier is, dan kan de rechter van de woonplaats van de klant bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.